Maatregelen Corona-virus Wijngaerd miv 17 maart

Gedurende de regionale opschaling van de virusbestrijding is binnen de Wijngaerd een Task force Corona ingericht.  De Task force bestaat uit een Stuurgroep bestaande uit Bas Vos, Cees Jaspers, Hanny Boers en Anneke van Wesel. Er is ook een Coördinatiegroep met vertegenwoordigers uit alle diensten bestaande uit Debby Vos, Peggy Fens, Peggy van Turnhout, Ilona Flipsen, Monique Solter en Caroline den Dunnen. Er wordt gewerkt volgens een continuïteitsplan dat regelmatig wordt bijgesteld.


De maatregelen rondom het Corona-virus grijpen diep in ons leven en ons werk.

Tegelijkertijd moeten en willen wij onze zorgplicht voor de mensen die van ons afhankelijk zijn, wel blijven uitvoeren. De maatregelen worden in de Task Force genomen en direct breed bekend gesteld.


1. Codering continuïteit werkzaamheden

De impact van de Corona-pandemie op de dagelijkse zorgverlening en bedrijfsvoering is verdeeld in drie categoriëen: GROEN – ORANJE – ROOD.

Op dit moment, maandag 16 maart, bevindt de Wijngaerd zich nog in code GROEN. In deze fase kan overwegend normale zorg worden geboden.


2. Overzicht nieuwe maatregelen

Vanaf dit weekeinde zijn door de regering aanvullende maatregelen voor beperking van het sociale contact afgekondigd voor een periode tot en met 6 april.

Vanuit deze richtlijnen zijn voor de VVT sector ook aanvullende richtlijnen uitgegeven.

 

De Wijngaerd neemt de volgende maatregelen voor de periode nu t/m 6 april:


A  Op het gebied van zorg en diensten:

  • Verpleeghuis :

1) Beperken van aantal bezoekers tot 1 persoon per dag per bewoner. Bezoek ontvangen in eigen appartement

2) In geval van verdenking besmetting bewoner; isoleren in eigen appartement en onderzoek starten.

3) Verpleeghuisbewoners blijven op de eigen woning; verblijf in algemene ruimtes is niet langer toegestaan

4) Bij meerdere besmettingsverdachte bewoners gaat de betreffende woning in zijn geheel in isolatie

5) Tijdelijk stopzetten van mondzorg en pedicure, tenzij medische noodzaak. De uitvoerders worden door de Wijngaerd ingelicht.

6) Opnamebeleid blijft voorlopig nog ongewijzigd. Nieuwe opname mogelijk na screening toekomstig bewoner.

 

  • Wijkverpleging:

1) Overgaan op minimale zorgverlening/zorgmomenten per cliënt in overleg met huisarts

2) Verdenking cliënten melden bij regieverpleegkundige

3) Alle contact met collega’s en bewoners van verpleeghuis mijden

4) Inzet extra personeel vanuit de pool

 

  • Nachtdienst

1) Scheiden van routes: scheiden van opvolging van oproepen van verpleeghuisbewoners en wijkverpleging/aanleunwoningen

2) Zo nodig meer inzetten van bereikbaarheidsdienst extramuraal

 

  • Hulp bij Huishouding

1) Bij inzet gelden dezelfde regels als bij de wijkverpleging.


 

B Beschermend Materiaal

1) We gaan over op centrale uitgifte en monitoring van de voorraad.

2) Er worden extra aanvragen gedaan via de regionale voorraad. We gaan uit van verstandig gebruik. Intern hamsteren is verboden


 

C Personeel

1) Ziekmeldingen : we hanteren de hiervoor door RIVM uitgegeven richtlijnen. Bij twijfel kan telefonisch of per mail overlegd worden Voor de zekerheid de gegevens om de eigen beoordeling te kunnen doen, zijn nogmaals twee richtlijnen bijgevoegd met exacte richtlijnen van het RIVM om zelf te kunnen beoordelen of je kunt werken of niet. Te openen via de link : https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals

2) Alternatieve inzet: in geval van personele tekorten is het mogelijk dat personeel op een andere functie kan worden ingezet

3) Extra personeel: er wordt een pool gemaakt van buitenstaanders die zich kunnen en willen inzetten voor taken in de zorg. Deze pool wordt geworven via onze netwerken en sociale media. Beheer en inzet geschiedt vanaf code ORANJE.


 

D Sluiting Dagcentrum

1) Met ingang van dinsdag 17 maart wordt de dagbegeleiding voor alle categorieën cliënten tijdelijk gestopt tot en met 6 april. Dit geldt ook voor de cliënten van Prisma.

2) Voor alle cliënten wordt een individueel ondersteuningsplan gemaakt met de minimaal benodigde zorg in deze periode.


3. Overige maatregelen

- Stopzetten bijeenkomsten en overleg

Alle bijeenkomsten en overlegmeetings (intern, extern en cursussen zoals BHV) zijn stopgezet tot en met 6 april. Overleg zo veel mogelijk op afstand en digitaal.


- Thuiswerken kantoorpersoneel

Kantoorpersoneel werkt maximaal thuis op afstand. Zij zijn bereikbaar indien nodig via de mail. Indien noodzakelijk kunnen zij door de directeur worden teruggeroepen voor inzet.


 

Terug naar overzicht
Klik hier